Statter.hu - Napi eMarketing Kontroll

Saját profil

Felhasználói vélemények

Külső linkjeim száma

Megbíztam egy marketing céget, hogy külső linkkapcsolatokat építsen ki honlapomnak. Először nem tudtam, hogyan ellenőrizzem a munkájukat. Most már tudom!

A statter.hu segítségével minden nap láthatom a külső linkjeim számának a fejlődését!

30 perc megtakarítás

A honlapom helyezéseit a keresőkben magam is ellenőrizni tudom. Éppen ezért kétkedve fogadtam a statter.hu szolgáltatásait. Gondoltam, kipróbálom az ajándék feltöltéssel.

Azonnal rá is szoktam! Naponta akár 30 percet is megspórolok a statter.hu használatával!

Ajánlani tudom mindenkinek, akinek számít az a napi 30 perc!

Mi ez a Statter?

Azonnal értékelhető weboldal gyorsjelentés e-mailben, minden reggel

Próbálja ki méréseinket most!

Webstatisztika

Statter Toplista

Az oldalon regisztrált honlapok toplistái >>
A Toplistákon csak azon honlapok jelennek meg, melyeket Felhasználók a Saját profilban a Linktámogatás fül alatt engedélyeztek.

Adatvédelem

A www.statter.hu weboldal üzemeltetője, az Egzakt-Flott Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) a www.statter.hu weboldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
- Az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
- Az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről
- A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, melyről természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.
Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, jelezze Szolgáltató felé, és megválaszoljuk kérdését.
Meghatározások:

  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1. Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott adatai, neve, címe és e-mail címe, valamint egyéb adatai tárolásához a 30. nap után is, visszavonásig.

2. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat és ezzel párhuzamosan regisztrációjukat az adott jelentéslevél szolgáltatásra törölhessék.

3. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

4. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználó részéről bárminemű visszaélést tapasztal, a Felhasználó által elérhető Statter szolgáltatásokat korlátozza, vagy felfüggessze mindaddig, amíg a visszaélésre irányuló cselekedetek visszavonásra vagy tisztázásra kerülnek. 

Visszaélésnek számít, amennyiben egy, vagy egynek minősíthető Felhasználó többszörös regisztrációval kíván akciós keretjóváírásokat halmozni, esetleg ezen jóváírásokat harmadik fél részére átadni vagy értékesíteni

6. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

8. Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld semmilyen témájú levelet, kivéve a regisztrációkor kiválasztott jelentéslevél szolgáltatással kapcsolatos technikai jellegű rendszer és/vagy hibaüzenetet.

Amennyiben a www.statter.hu weboldal szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, Szolgáltató tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni. A regisztráció és az oldal használata során rendszerüzenetek kiküldésére kerülhet sor, amire az Üzemeltető nem kér előzetes beleegyezést a Felhasználótól.

9. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

10. Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

11. Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról: a www.statter.hu weboldal szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat Szolgáltató kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja a szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
Ezen adatokat Szolgáltató a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja és kapcsolhatja össze.
A Statter.hu weboldal adatvédelmi nyilvántartásba vételének iktatószáma: ABI-3382/2010/N

 

A honlapon a regisztrációt követően lehetőség van a jelentéslevél szolgáltatás igénybevételére. Ehhez a következő adatokat kell megadni: számlázási név, számlázási cím és postacím valamint a kapcsolattartó személy neve.
A Statter.hu jelentéslevél szolgáltatás adatvédelmi nyilvántartásba vételének iktatószáma: ABI-3382/2010/N

Az adatkezelő adatai elérhetőségei:
Név: Egzakt-Flott Bt.
Székhely: 1162 Budapest, Béla u. 222/a,
Telefon: +36-30-6943885
Fax: +36-1-4010988
E-mail: info@statter.hu
Cégjegyzékszám: 01 06 519847
Adószám: 28678322-2-42
Képviselő: Bosnyák Zoltán


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36-1-2693541
Telefax: +36-1-2693541
E-mail: adatved@obh.hu